Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Lid 1 De opdrachtnemer: EXTRAFAZANT B.V., gevestigd te Tilburg, ingeschreven onder nummer 80437826 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tilburg.
Lid 2 De opdrachtgever: De persoon, natuurlijke of rechtspersoon, die opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven.
Lid 3 Opdracht: Het tegen betaling verrichten van werkzaamheden of vervaardigen van zaken. Deze ontstaat nadien de opdrachtgever hierom heeft verzocht.
Lid 4 Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die met dien verstanden zijn verricht, met het oogmerk op het tot stand brengen van de door opdrachtgever gegeven opdracht, alsmede het behartigen van de belangen van de opdrachtgever, al dan niet op diens verzoek, in deze.
Lid 5 Zaken: De voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.
Lid 6 Offerte: De schriftelijke, aan de opdrachtgever verstrekte, begroting van de kosten verbonden aan de opdracht.
Lid 7 Schriftelijk: Indien het duidelijk voor de opdrachtnemer de identiteit en herkomst van een via elektronische communicatie zoals e-mail verstuurd bericht vast te stellen is, is deze term gelijk aan de term schriftelijk zoals het algemene verkeer betaamt.
Lid 8 Derden: Degene die in opdracht van opdrachtgever of opdrachtnemer de opdracht geheel of gedeeltelijk dienen uit te voeren of hebben uitgevoerd.

Artikel 2: Toepassing
Lid 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, zaken, producten, diensten en documenten zoals offertes, overeenkomsten en leveringen van opdrachtnemer.
Lid 2 Van lid 1 kan enkel en alleen worden afgeweken als dit nadrukkelijk schriftelijk is verklaard.
Lid 3 Indien bij een schriftelijke afspraak afgeweken is van deze voorwaarden dient dit nadrukkelijk op dat schrift te zijn vermeldt.
Lid 4 De bewijslast ten opzichte van leden 2 en 3 ligt ten allen tijde bij de opdrachtgever.
Lid 5 Indien deze voorwaarden strijdig zijn met de schriftelijke afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 3: Algemene inkoop voorwaarden
Lid 1 Opdrachtgever dient van opdrachtnemer een schriftelijk akkoord te hebben ontvangen inzake diens algemene inkoopvoorwaarden.
Lid 2 Indien de opdrachtnemer niet schriftelijk akkoord is gegaan met de algemene inkoop voorwaarden van opdrachtgever, of deze in strijd is met onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 4: Offertes
Lid 1 De door opdrachtnemer verstrekte offertes zijn vrijblijvend.
Lid 2 Tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk vermeldt is de geldigheid van de offertes beperkt tot drie maanden.
Lid 3 Indien er tijdens de termijn, zoals vermeldt in lid 2, onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden plaatsvinden behoudt opdrachtnemer het recht om de offerte te wijzigen.
Lid 4 Op de factuur en offerte vermelde prijzen zijn ten allen tijde exclusief de BTW en andere heffingen van overheidswege.
Lid 5 Tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan de opdrachtgever zich niet bij toekomstige opdrachten beroepen op de tarieven en aanbiedingen vermeldt op een eerder afgegeven offerte.
Lid 6 Indien de opdrachtnemer besluit op gronden zoals vermeldt in lid 3 de offerte te wijzigen zal hij opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk berichten.
Lid 7 De opdrachtgever accepteert het risico dat een offerte een prijsindicatie is. Overschrijdingen van deze indicatie tot 5% behoeven dan ook niet aan opdrachtgever gemeld te worden.
Lid 8 De opdrachtgever accepteert het risico dat de prijsindicatie overschreden kan worden door toedoen van een wijziging in de verkoopvoorwaarden van derden, waaronder leveranciers van opdrachtnemer, die benodigd waren om de opdracht te voltooien.
Lid 9 Indien de verkoopvoorwaarden van derden, zoals vermeldt in lid 8, in strijdt zijn met onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 5 Bevestiging en aanvaarding van de opdracht
Lid 1 De opdrachtgever dient zijn verzoek tot opdracht schriftelijk te bevestigen.
Lid 2 Nadat opdrachtnemer de bevestiging van opdrachtgever heeft ontvangen is opdrachtgever gebonden en tot schadevergoeding verplicht indien hij de opdracht tussentijds beëindigt of annuleert.
Lid 3 De opdrachtnemer dient de bevestiging schriftelijk te aanvaarden.
Lid 4 De opdrachtnemer is gebonden vanaf het moment dat de opdracht is aanvaard.
Lid 5 De opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen.
Lid 6 De opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 6: Wijziging van de opdracht
Lid 1 Indien de opdracht na bevestiging van de opdracht de opdracht wenst te wijzigen dient hij dit tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.
Lid 2 De opdrachtnemer dient de wijziging schriftelijk te aanvaarden. Nadien is deze van kracht.
Lid 3 De opdrachtgever dient de kosten verbonden aan diens wijziging van opdracht voor diens rekening te nemen.
Lid 4 De opdrachtgever aanvaard het risico dat door het wijzigen van de opdracht de overeengekomen levertijd overschreden wordt.
Lid 5 Opdracht vrijwaart, indien de opdrachtgever schade lijdt doordat de leveringstijd gewijzigd is door de wijziging van opdracht, opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid.

Artikel 7: Annuleren van de opdracht
Lid 1 Indien opdrachtgever de opdracht annuleert zal opdrachtnemer alle gemaakte kosten, met de besteedde uren inbegrepen met een vermeerdering van 10% aan opdrachtgever in rekening brengen.
Lid 2 De annuleringskosten ten gevolge van de annulering van opdrachtgever van derden, die in opdracht van opdrachtnemer voor de opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden hebben verricht, dienen voor rekening van opdrachtgever te komen.
Lid 3 Indien de werkzaamheden of zaken, tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever, persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden geannuleerd, audio- en video-opnamen, software en computerprogrammatuur gerelateerde producten waarvan de opdrachtgever de verzegeling al heeft verbroken betreffen zal opdrachtnemer de gehele offerte in rekening brengen.
Lid 4 Indien de werkzaamheden en zaken van derden in opdracht van de opdrachtnemer voor de opdracht van de opdrachtgever van dien zelfde aard zijn, zoals vermeldt in lid 3, zal opdrachtnemer ook deze volledig in rekening brengen.

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst
Lid 1 De opdrachtnemer en opdrachtgever behouden het recht om de overeenkomst met betrekking tot de opdracht te ontbinden indien: a. de wederpartij te kort komt in de diens nakoming; b. de wederpartij zich dusdanig gedraagt dat er niet verlangd kan worden de opdracht dat de opdracht afgrond wordt; c. de wederpartij sursèance van betaling of faillissement aanvraagt;
Lid 2 De opdrachtgever is bij ontbinding ten minste vijftig procent van de overeengekomen rekening aan opdrachtnemer verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten, waaronder het honorarium voor de ingebrachte uren, meer bedragen dan de vijftig procent van de afgesproken rekening is, prevaleren deze kosten.
Lid 3 Alle buitengerechtelijke kosten en rechtelijke kosten ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtnemer zullen voor rekening van opdrachtgever komen.
Lid 4 De opdrachtnemer kan enkel en alleen in verzuim treden ten opzichte van de prestatie waarvan de opdrachtgever kan bewijzen dat opdrachtnemer in verzuim is.
Lid 5 Ten opzichte van alle overige prestaties, delen van prestaties inbegrepen, waarvan de opdrachtgever niet kan bewijzen dat opdrachtnemer in verzuim is behoudt opdrachtgever diens betalingsverplichting. Deze zijn na ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9: Duur van de overeenkomst
Lid 1 Tenzij anders nadrukkelijk overeengekomen dient de overeenkomst voor bepaalde tijd te zijn overeengekomen.
Lid 2 De overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief te worden beёindigd.
Lid 3 De opzegtermijn bedraagt drie maanden.

Artikel 10: De uitvoering van de overeenkomst
Lid 1 De opdracht zal door opdrachtnemer met alle grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd.
Lid 2 De belangen van opdrachtgever zal bij de uitvoering van opdracht zoveel mogelijk door opdrachtnemer worden behartigt.
Lid 3 De opdrachtgever dient, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen te leveren die opdrachtnemer daarvoor nodig acht.
Lid 4 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor kopieën van de door hem verstrekte informatie en materialen.
Lid 5 De opdrachtnemer zal al datgene doen wat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is, om de opdracht binnen de indicatieve opgegeven leveringstermijn.
Lid 6 Indien er schriftelijk een leveringstermijn is vastgelegd dient de opdrachtgever bij overschrijding de opdrachtnemer alvorens ingebrekestelling schriftelijk sommeren na te komen.
Lid 7 De opdrachtgever is, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gehouden test uit te voeren en de benodigde vergunningen aan te vragen en de instructies te controleren naar wettelijk of kwaliteitsnormen.
Lid 8 De productie zal pas van start gaan nadat partijen elkaar de laatste modellen, proeven en/of prototypes hebben getoond en goedgekeurd.

Artikel 11: Uitbesteding aan derden
Lid 1 De offerte opgemaakt door derden, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, hebben slechts een indicatieve strekking.
Lid 2 Indien de opdrachtnemer voor eigen risico en rekening de gehele of delen van de opdracht uitbesteedt aan derden gelden de algemene voorwaarden van die derden niet voor de opdrachtgever.
Lid 3 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever de gehele of delen van de opdracht uitbesteedt aan derden gelden de algemene voorwaarden van die deren ook voor de opdrachtgever.

Artikel 12: Bijkomende kosten
Lid 1 Alle bijkomende kosten, gemaakt in belang van de voltooiing van de opdracht gegeven door opdrachtgever, dienen voor rekening van opdrachtgever te komen.
Lid 2 Van lid 1 kan worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Lid 3 Alle bijkomende kosten, die ten gevolge zijn van een niet tijdige of geen aanlevering van de volgens opdrachtnemer benodigde volledige informatie en/of materialen, dienen voor rekening van opdrachtgever te komen.
Lid 4 Alle extra arbeidsuren die opdrachtnemer moet maken ten gevolge van hetgeen in lid 3 vermeldt, zullen volgens het gebruikelijke door opdrachtnemer gehanteerde honorarium worden berekend en in rekening worden gebracht.
Lid 5 Indien opdrachtgever gegevens moet laten controleren door een derden, zoals een accountant, en de uitkomst van controle meer dan 2% of 100 euro afwijkt van de gegevens van opdrachtgever, komen de kosten van de controle voor opdrachtgever.

Artikel 13: Prijzen
Lid 1 Alle opgegeven prijzen zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, exclusief verzend-, porto- en transportkosten en BTW.
Lid 2 Indien de opdrachtgever verzoekt om het versturen van een of andere zaak zal opdrachtnemer deze naar wens aangetekend versturen. De kosten in deze zullen voor opdrachtgever komen.
Lid 3 Indien de opdrachtgever de zaak niet aangetekend wenst te versturen vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer van alle risico’s en aansprakelijkheden die verbonden zijn aan de verzending.
Lid 4 De opdrachtgever dient opdrachtnemer nadrukkelijk schriftelijk te verzoeken om de zaak niet aangetekend te versturen.
Lid 5 Indien na opgave van offerte prijswijzigingen voordoen is de opdrachtnemer gerechtigd deze aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 14: Betaling
Lid 1 De betaling dient binnen 30 dagen na facturering te zijn voldaan.
Lid 2 De betaling dient te geschieden op een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening.
Lid 3 De opdrachtgever dient commercialproductie- en (ether)mediakosten, welke opdrachtnemer moet voldoen aan de derde partij, te hebben voldaan voordat opdrachtnemer deze aan de derde partij moet voldoen.
Lid 4 Indien de opdracht verstrekt is voor meer dan 2 tot 3 maanden brengt de opdrachtgever de werkzaamheden maandelijks in rekening.

Artikel 15: Verzuim, Proceskosten en Buitengerechtelijke kosten
Lid 1 De opdrachtgever treedt, zonder voorafgaande sommatie en ingebrekestelling van rechtswege, in verzuim indien de opdrachtnemer de betaling niet of niet volledig binnen de termijn vastgesteld in artikel 14 lid 1 heeft voldaan.
Lid 2 Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim treedt is hij opdrachtnemer de wettelijke rente verschuldigd.
Lid 3 Proceskosten, zoals deurwaarderskosten, incassokosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, ten gevolge van het verzuim van de opdrachtgever zullen op opdrachtgever worden verhaald.
Lid 4 De buitengerechtelijke kosten worden vast gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- euro excl. BTW.

Artikel 16: Opschorting, staking en ontbinding
Lid 1 Indien opdrachtgever de betalingsvoorwaarden niet in acht neemt of bij betaling in gebreke blijft is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, te staken of om een bankgarantie te vragen.
Lid 2 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt is opdracht-nemer gerechtigd alle bestaande overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
Lid 3 Vanaf het moment dat opdrachtgever of opdrachtnemer surseance van betaling of faillissement aanvraagt dienen alle overeenkomsten tussen partijen één dag eerder als ontbonden te worden beschouwd.
Lid 4 De partij die ontbindt, staakt of opschort is in de ruimste zin des woords aansprakelijk voor de gevolgen in deze, tenzij het deze partij niet te wijten is.
Lid 5 De opdrachtnemer is gerechtigd bij opschorting, staking of ontbinding om schadevergoeding voor de kosten, interesten, gederfde winst te vorderen ten gevolge van de wanprestatie van opdrachtgever.
Lid 6 De overeenkomst kan door opdrachtnemer worden ontbonden indien er sprake is van overmacht aan diens zijde.
Lid 7 Als overmacht wordt verstaan een onvoorziene omstandigheid, die buiten de macht van opdrachtnemer, opdrachtnemer gedeeltelijk of geheel beperken de opdracht naar behoren of tijdig uit te voeren.
Lid 8 Lid 7 is alsmede van toepassing op leveranciers, of derden die in opdracht van opdrachtnemer de opdracht geheel of ten dele hebben uitgevoerd, van opdrachtnemer.

Artikel 17: Beperking van de aansprakelijkheid
Lid 1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten indien de schade is ontstaan ten gevolge van een fout of tekortkoming te wijten aan de opdrachtgever, de materialen van opdrachtgever of een door opdrachtgever ingeschakelde derden: a. indien de schade te herleiden is naar een misverstand ontstaan door een gedane mededeling, ter hand gestelde handleiding of instructie van opdrachtgever of van een door opdrachtgever ingeschakelde derden; b. indien de schade het gevolg is van een wijziging van de offerte, prijsopgaven of facturen van toeleveranciers of opdrachtnemer; c. indien een fout of tekortkoming voorkomen had kunnen worden door een opdrachtgever gegeven controlemogelijkheid en opdracht- gever die mogelijkheid achterwege heeft gelaten.
Lid 2 De aansprakelijkheid inzake indirecte schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer zoals gevolgschade, gederfde winst, beschadigde of verloren gegevens of materialen, bedrijfsstagnatie is door opdrachtnemer uitgesloten.
Lid 3 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de schade welke direct aan opdrachtnemer kan worden toegerekend. Hieronder wordt enkel verstaan: a. de redelijke onderzoekskosten naar de omvang en oorzaak van een aan opdracht- nemer toe te rekenen schade; b. de redelijke herstelkosten ten gevolge van een door opdrachtnemer gebrekkig geleverde prestatie; c. de kosten ten gevolge van de schadebeperkingplicht van opdrachtgever;
Lid 7 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in geval van opzet of bewuste roekeloosheid te wijten aan opdrachtnemer, diens personeel inbegrepen, is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van opdrachtnemer uitkeert.
Lid 8 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in geval van opzet of bewuste roekeloosheid te wijten aan een derde, die een zaak vervaardigd of werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdracht van opdrachtgever in opdracht van opdrachtnemer, is door opdrachtnemer uitgesloten.
Lid 9 Twaalf maanden nadat een aan opdrachtnemer toerekenbare schade is ontstaan komt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te vervallen.

Artikel 18: Reclames
Lid 1 De opdrachtgever dient binnen acht dagen na levering schriftelijk opdrachtnemer in kennis te stellen van zichtbaar gebrek.
Lid 2 De aansprakelijkheid inzake het recht van reclame is uitgesloten op advertenties, drukwerk of andere media tenzij er sprake is opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
Lid 3 De opdrachtgever dient binnen acht dagen na constatering schriftelijk opdrachtnemer in kennis te stellen van een onzichtbaar gebrek.
Lid 4 De in lid 3 vermelde constatering wordt gelijk gesteld met het moment waarop de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen constateren dat er sprake was van een onzichtbaar gebrek.
Lid 5 Indien de afwijking in het geleverde werk ten opzichte van het oorspronkelijke model, ontwerp, proef of tekening van geringe betekenis is kan opdrachtgever niet het werk afwijzen, de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding vorderen.
Lid 6 Indien de opdrachtgever een bezwaar heeft ten opzichte van de factuur dient hij dit acht dagen na factuur datum schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Dit schort nimmer de betalingsverplichting van opdrachtgever op.
Lid 7 Indien een voorgenoemd termijn is verstreken, kan de opdrachtgever zich hier niet in rechte op beroepen, en wijst opdrachtnemer elke vorm van aansprakelijkheid af.
Lid 8 Bij tegenstrijdigheid van de gegevens uit de administraties van opdrachtgever en opdrachtnemer prevaleren de gegevens van opdrachtnemer.

Artikel 19: Gebruik en licentie
Lid 1 De opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, een licentie voor het gebruiken en verveelvoudigen een werk waarvan de opdrachtnemer de auteursrechtelijke is.
Lid 2 De opdrachtgever dient alvorens ingebruikname opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken waarvoor opdrachtnemers ontwerp gebruikt zou worden.
Lid 3 De licentie is beperkt tot hetgeen wat schriftelijk overeengekomen is.
Lid 4 De licentie is persoonlijk en is op geen enkele wijze overdraagbaar tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Lid 5 Indien opdrachtgever het voorlopige of definitieve ontwerp wijzigt, verminkt, aantast en gebruikt op een andere wijze dan overeengekomen is, is de opdrachtgever opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, of een vergoeding naar redelijkheid en billijkheid in verhouding tot de inbreuk op het auteursrecht van de opdrachtnemer
Lid 6 Lid 5 is alsmede van toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen, waaronder ook rechtspersonen waarvan opdrachtgever eigenaar is, eigenaar wordt, of deel van is, of deel van wordt, de opdrachtgever diens naam in heeft veranderd, of naar de opdrachtgever te herleiden is, in de zin van vennoot, aandeelhouder of werknemer, al dan niet in opdracht van of bij goedkeuring van opdrachtgever.
Lid 7 De bewijslast ten opzichte van de voorgaande leden 5 en 6 dat opdrachtgever niet de auteursrechten van opdrachtnemer schendt liggen ten allen tijde bij de opdrachtgever.
Lid 8 De licentie komt te vervallen indien: a. opdrachtgever diens (betalings)verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt. Indien ten opzichte van de gehele opdracht de tekortkoming van ondergeschikte betekenis is komt de licentie niet of ten dele te vervallen. b. opdrachtgever de opdracht intrekt, annuleert, beëindigt of ontbindt Lid 9 Met inachtneming van de belangen de opdrachtgever behoudt opdrachtnemer het recht het ontwerp voor eigen promotie te gebruiken.

Artikel 20: Intellectueel eigendom
Lid 1 Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten komen toe aan opdrachtnemer.
Lid 2 Als intellectuele eigendomsrechten wordt onder andere verstaan alle rechten met betrekking tot het auteursrecht, octrooirecht en het modelrecht.
Lid 3 De werken/zaken waarop lid 1 van toepassing is zijn onder andere computer hardware, software, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, fotografie, audiobestanden, illustraties, mallen, maquettes, modellen, schetsen, materialen en prototypes.
Lid 4 Alleen de opdrachtnemer is bevoegd om de rechten zoals vermeldt in lid 2 in depot of register vast te leggen.
Lid 5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden en opdrachtgever eigen intellectuele eigendomsrechten ten opzichte van de door opdrachtgever verstrekte zaken zoals vermeldt in lid 3.
Lid 6 Onderzoek inzake intellectueel eigendomsrecht op door opdrachtgever verstrekte zaken dient voor rekening van opdrachtgever te komen.
Lid 7 De naam van opdrachtnemer dient, tenzij het werk er zich niet voor leent, op diens geleverde werk te zijn vermeldt.
Lid 8 Beide partijen behoeven de werken, ten behoeve van de opdracht, na voltooiing van de opdracht of beëindigen van de overeenkomst niet te bewaren.
Lid 9 Van leden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 kan enkel en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 21 Geheimhoudingsplicht Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ter kennis is genomen tijdens, voor en na de overeenkomst.

Artikel 22: Toepasbaar rechtsgebied
Lid 1 Het Nederlandse recht prevaleert bij zowel nationale als internationale geschillen.
Lid 2 De rechter die competent is over de vestigingsplaats van opdrachtnemer is competent om uitspraak te doen over geschillen tussen partijen.
Lid 3 Lid 2 geldt ook voor grensoverschrijdende partijen.